ای عشق
×ای عشق

فدای نگاهت ای عشق

فدای نگاهت ای عشق ...