موج بی ساحل
×موج بی ساحل

جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحل

جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحل ...