منم علی..
×منم علی..

غُسلِش داد..

غُسلِش داد.. کفَنِش ڪَرد، آنگاه نِشَست و تنها برایَش گریه کرد.. بعد آرام درون قبرش گفت: زهــرا.. منم علی..