آماده جنگیم ...
×آماده جنگیم ...

چند روزی است سرم میل پریدن دارد

چند روزی است سرم میل پریدن دارد
شیعه آماده جنگی است که دیدن دارد