رفتن
×رفتن

ما همگی در حال رفتن هستیم

ما همگی در حال رفتن هستیم ولی از خدا بخواهیم که توفیقی بدهد که اولاً با شهادت ما را از این دنیا ببرد، ثانیاً ما را با دوستان شهیدمان محشور کند.


شهید حاج قاسم سلیمانی