سبب خیر
×



سبب خیر

خدایا! می گویند عدو در تدارک جنگ است

خدایا! می گویند عدو در تدارک جنگ است، می گویم: عدو شود سبب خیر ...