نوبت پیروان مکتب حاج‌قاسم است که کار را تمام کنند.
×نوبت پیروان مکتب حاج‌قاسم است که کار را تمام کنند.

نوبت پیروان مکتب حاج‌قاسم است که کار را تمام کنند

سردار حاجی‌زاده: 🔴 نوبت پیروان مکتب حاج‌قاسم است که کار را تمام کنند.