اینبار بیداریم
×اینبار بیداریم

حاجی جان!

حاجی جان!
اینبار بیداریم.
می دانم که شاید دیر شده باشد.
اما مگر نفرمود که از رحمت خدا مایوس نشوید.
حاج قاسم!
دستگیری کنید ...