یک دقیقه
×یک دقیقه

تا لحظه شهادتت یک دقیقه مانده

تا لحظه شهادتت یک دقیقه مانده. من با همه وجود می خواهم زمان متوقف شود. و تو از مرکب به زیر آیی و دست مرا هم بگیری و با خویش ببری.