بیابانگردها
×بیابانگردها

تیر آرش این زمان در دست حاجی‌زاده‌هاست

تیر آرش این زمان در دست حاجی‌زاده‌هاست
درد مجنون را بپرس از ما بیابانگردها