خيال
×خيال

چه نماز باشد آن را که تو در خيال باشي

چه نماز باشد آن را که تو در خيال باشي
تو صنم نمي گذاري که مرا نماز باشد