موت اختیاری
×موت اختیاری

ما از خدا هستیم، همه، همه عالم از خداست

ما از خدا هستیم، همه، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهد گشت. چه بهتر که برگشتن اختیاری باشد و انتخابی و انسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا و انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.


حضرت امام خمینی رحمت الله علیه