او می بیند
×او می بیند

باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم

دستخطی ماندگار از شهیدسلیمانی:
باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم. آنکس که باید ببیند، می بیند.