هر چند قصد تهاجم نداریم ...!
×هر چند قصد تهاجم نداریم ...!

هر چند قصد تهاجم نداریم ...!

هر چند قصد تهاجم نداریم ...!