جنگ، پرورشگاه ایمان و باور ملت ایران بود
×جنگ، پرورشگاه ایمان و باور ملت ایران بود

برای دفاع دستمان بر روی ماشه است

سردار سلامی: برای دفاع دستمان بر روی ماشه است
فرمانده کل سپاه:
برای دفاع از مردم کشور دستمان بر روی ماشه است.
برای قوی بودن باید با دشمنان بزرگ کشتی گرفت و در قلب نبرد ایستاد.
بدون ایستادگی، هیچ ملتی به اعتقاداتش مومن نمی‌شود. اعتقادات در میدان مستحکم می‌شود و جنگ، پرورشگاه ایمان و باور ملت ایران بود.