«حسین»
×«حسین»

شهیدی ڪه حاج قاسم همیشه او را با نامِ کوچک «حسین» صدا می زد

شهیدی ڪه حاج قاسم همیشه او را با نامِ کوچک «حسین» صدا می زد و می گفت: «اگر دو نفر در این دنیا من را حلال کنند من می توانم شهید و وارد بهشت شوم؛ یکی خانمم و دیگری، حسین است.» کسی که خیلے وقت‌ها به خاطر مشغله کاری اش، قبل از اذان صبح دم در خانه حاج قاسم منتظر می‌ایستاد..
حتی یک کارتن در ماشین داشت که نماز صبحش را روی آن می خواند و منتظر حاجی می ماند!! موقع بازگشت هم وقتے مطمئن می شد حاج‌ قاسم داخل خانه شده است به منزل خودش برمی گشت.