سرانجام کار
×سرانجام کار

خدایا چنان کن سرانجام کار

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار