نشانم کردی
×نشانم کردی

من پیر فنا بدم جوانم کردی

من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی
می‌ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی