رُستَن
×رُستَن

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد