ذوب علی علیه السلام
×ذوب علی علیه السلام

پشتِ در یا دل بغداد چه فرقی دارد؟

پشتِ در یا دل بغداد چه فرقی دارد؟
هر کسی ذوب علی گشت، تنش می سوزد ....