خنده‌هایت ...
×خنده‌هایت ...

کادر را بستم

کادر را بستم
بر روی صورتت
یک، دو، سیب
خندیدی ...
خنده‌هایت از کادر بیرون زد
خنده‌هایت دلم را بُرد
خنده‌هایت بیچاره‌م کرد
خنده‌هایت خدا را هم مشتاق کرد


شهید نورالله اختری