آرزومند نگار
×آرزومند نگار

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد

خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد
آرزومند نگاری به نگاری برسد
لذت وصل نداند مگر آن سوخته‌ای
که پس از دوری بسیار به یاری برسد