لحظه‌ای ...
×لحظه‌ای ...

خُدایا مرا بسوزان

خُدایا مرا بسوزان،
استخوان‌هایم را خرد کن،
خاکسترم را به بـاد بسپار ولی لحظه‌ای مرا از خود وا مسپار!


شهیدمصطفی‌چمران