آدم شجاع کیه
×آدم شجاع کیه

آدم شجاع کیه...؟

آدم شجاع کیه...؟
آدم شجاع کسیه که می ترسه...
می گه خدایا ببین قلبم داره می زنه...
می ترسم!
ولی بخاطر تو به ترسم غلبه می کنم
چون تو عشق منی...
چون تو خدای منی...


شهید مصطفی صدرزاده