حمله برق‌آساست
×حمله برق‌آساست

باشد! امشب اشک و امشب داغ، اما انتقام

باشد! امشب اشک و امشب داغ، اما انتقام
مطلع فرداست، بسم الله رحمن الرحیم

ابرهای انقلابی! کینه‌هاتان بیش باد‎!
بغض، طوفان‌زاست، بسم الله رحمن الرحیم

صبح نزدیک است آری در شبیخون شفق
حمله برق‌آساست، بسم الله رحمن الرحیم

وعده‌گاه ما و ارواح شهیدان بعد از این
مسجد الاقصاست بسم الله رحمن الرحیم