عاشق شويد
×عاشق شويد

عاشق شويد

عاشق شويد
برادرها و خواهرها عاشق شويد
زندگی به عشق است.
عقل به آدم زندگی نمی‌دهد.
عقل به آدم حساب مي‌دهد
كه چه جور بهتر بخورد
چه جور بهتر بخوابد
چه جور بهتر پلاسيده شود
چه جور بهتر دل مرده باشد.
"عشق" است که
در درون انسان" آتش زندگي"
و "شعله‌ي زندگي" را بر مي‌افروزاند


شھید بھشتی