طنز تلخ
×طنز تلخ

در ۲۳ سالگی به جایی رسید که دشمن دست به ترورش زد

در ۲۳ سالگی به جایی رسید که دشمن دست به ترورش زد...
اونوقت من در آستانه 40 سالگی توی این موندم که چجوری کمتر گناه کنم!
می دونم باید گریه کنم، اما نمی دونم چرا خندم گرفته!!