مَست مردن
×مَست مردن

چه آرامشی دارد این چشم هایت

چه آرامشی دارد این چشم هایت
تو گویی جهان در نگاه تو گم شد
دلم در هوای شراب نگاهت
بلغزید و افتاد و مغروق خُم شد

ولی مرگ خوبیست این مَست مردن

تو در آن شب تار ناگه شکستی
و از انکسارت شب تیره بشکست
شراب از رگ عشق جوشید و حتی
زمین مست شد آسمان ناگهان مست

حیات مدام است این دست مردن