اهل سرعت
×اهل سرعت

کسانی به امام زمان شان خواهند رسید که اهل سرعت باشند

کسانی به امام زمان شان خواهند رسید که اهل سرعت باشند... و اِلّا تاریخ کربلا نشان داده که قافله حسینی معطل کسی نمی ماند.