وصل
×وصل

نــــه بــه وصل می‌رسانی

نــــه بــه وصل می‌رسانی
نـــه بـه قتل می‌رهانی...