من خدا را انتخاب کرده‌ام
×من خدا را انتخاب کرده‌ام

دست نوشته‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به فرزندش

دست نوشته‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به فرزندش
شهید سلیمانی: من خدا را انتخاب کرده‌ام و راه او را. اولین بار است که به این جمله اعتراف می‌کنم؛ هرگز نمی‌خواستم نظامی شوم، هرگز از مدرج شدن خوشم نمی‌آمد. من کلمه‌ی زیبای قاسم را که از دهان پاک آن بسیجی پاسدار شهید برمی‌خاست بر هیچ منصبی ترجیح نمی‌دهم.