یقینا کله خیر
×یقینا کله خیر

تو چه میدانستی بابا؟!!!

تو چه میدانستی بابا؟!!! چه میدانستی که در مقابل هر معرکه، در مقابل هر مشکلی، در مقابل هر حادثه‌ای؛ این جمله “یقینا کله خیر” از زبانت نمی‌افتاد و چه دقیق هم میگفتی چون هرچه پیش می‌آمد تو به خیر تبدیلش میکردی…
من هم میخواهم مثل تو برای شهادتت بگویم “یقینا کله خیر”؛ چرا که قطعا شهادت تو رازهای نهفته‌ای دارد که شاید سال‌ها طول بکشد که این رازها یکی‌یکی و نوبت به نوبت حقیقت شهادت زیبای تو را آشکار کند.
و باز هم میگویم “و مارایت الا جمیلا” چون تو زیباترینی و من در تو چیزی جز زیبایی ندیدم حضرت پدر